Technický dozor investora

Rozsah technického dozoru investora při realizaci hrubé stavby:

 • kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení, popř. opatření orgánu stavebního dohledu
 • dodržování postupu stavby dle projektové dokumentace zpracované pro vedení stavby, v souladu s právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a uzavřenou smlouvou o dílo
 • v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace pro vedení stavby
 • seznamování investora předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastane
 • provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předkládat investorovi k likvidaci
 • provádění kontrol těch součástí stavby, které budou dalším postupem zakryty a stanou se nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku
 • koordinaci práce a dodávek přímých dodavatelů
 • koordinaci stavební připravenosti pro subdodavatele k jejich navazujícím činnostem
 • spolupráci s projektantem popř. jeho autorským dozorem, při zajišťování souladu dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu
 • provádění kontroly správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě prováděných prací a dodávek(doklad o schválení výrobku,certifikát, atest, prohlášení o shodě apod.)
 • sledování a kontrolu vedení stavebního deníku zhotovitele hrubé stavby
 • provádění kontroly postupu prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu uzavřených smluv, včetně povinnosti včas investorovi avizovat prodlení zhotovitele a připravovat podklady pro uplatnění sankcí z prodlení
 • účast na kontrolních dnech na stavbě
 • provádění kontroly řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi
 • navrhování opatření ke zvýšení hospodárnosti,odstranění či omezení hrozících škod
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí hrubé  stavby
 • provedení kontroly včasného vyklizení staveniště zhotovitelem
 • provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob provádění stavby a kontrolování vedení stavebního deníku

Reference zajišťování TDI na realizacích v letech 2009-2012:

 • RD ve Starém Hradišti – RN cca 8 mil. Kč – realizace 05/2009-09/2010
   
 • RD Pardubice Halda – RN cca  10 mil. Kč – realizace 06/2009 – 09/2010
 •  hrubá stavba RD Pardubice – RN cca 6 mil. Kč – realizace 07/2010 – 09/2011
 • RD Pardubice Halda – RN cca  7 mil. Kč – realizace 07/2011 – 09/2012
       
Copyright © 2006 STEP v.o.s. Pardubice. Desgined by e-works.cz.